Als werkgever kunt u op verschillende manieren in aanraking komen met de noodzaak tot re-integratie. Niet alleen als een zieke werknemer re-integreert, maar ook als een van uw zieke werknemers (met een dienstverband voor bepaalde tijd) ziek uit dienst gaat, of indien er voor uw zieke werknemer na 104 weken ziekte een aanvraag WIA bij de uitvoeringsinstelling UWV gedaan wordt.

Om zieke werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen zijn er normen gesteld in de Wet Verbetering Poortwachter voor wat werkgever, Arbodienst en werknemer moeten doen aan re-integratie. Het UWV zal toetsen of er voldoende aan re-integratie is gedaan. Als werkgever en werknemer onvoldoende hun best hebben gedaan, zal het UWV de afhandeling van de WIA-aanvraag uitstellen en wordt de verplichting tot loondoorbetaling van de werkgever verlengd.

Langdurige ziekte van een werknemer:

De grens van langdurige ziekte ligt al na zes weken. Als werkgever krijgt u dan te maken met re-integratie in het kader van Wet Verbetering Poortwachter, met alle verplichtingen die daarbij horen.

Herplaatsing binnen uw bedrijf

Na de ziekmelding van een van uw werknemers dient u hem in eerste instantie in zijn eigen werk te re-integreren. Kan de werknemer dit niet, dan kan er door de bedrijfsarts een arbeidsdeskundig onderzoek geïndiceerd worden wat u als werkgever dient te laten uitvoeren. Indien er door arbeidsdeskundige wordt aangegeven dat er mogelijkheden tot re-integratie zijn in de eigen organisatie (re-integratie 1e spoor), dan bent u verplicht deze passende arbeid binnen uw eigen bedrijf aan te bieden.

Herplaatsing buiten uw bedrijf

Re-integratie buiten bedrijf komt voor als er door de arbeidsdeskundige wordt aangegeven dat er in de eigen organisatie geen mogelijkheden zijn om de zieke werknemer in de eigen of een andere functie te re-integreren. Dit kan voorkomen bij arbeidsongeschiktheid voor de eigen functie of geen passende arbeid in een andere functie in de eigen organisatie, dan moet er gezocht worden naar externe arbeidsmogelijkheden, re-integratie 2e spoor.

Wij helpen u vast te stellen wat de aard van de klachten is en welke beperkingen hieruit voortvloeien. Ook andere omstandigheden (privé- en/of werkomstandigheden) die van invloed kunnen zijn op het functioneren en de re-integratie moet worden beschreven. Als er sprake is van een arbeidsconflict kunnen wij dit begeleiden conform de eisen gesteld in de Wet Verbetering Poortwachter.